Търговски условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

 

Тези общи търговски условия (по-нататъкта само „ОТУ“) те регулират отношенията между купувача и продавача в областта на продажбата на стоки, предлагани в онлайн магазина www.gettik.bg и се ръководят от действащото законодателство на Словашката република.

 

Дефиниции

 

ПРОДАВАЧ

mioWell s.r.o.​, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, ЕИК: 54641136, е компанията записана в търговския регистър от Районен съд Bratislava I. под вх.№ 161328/B и е изключителен дистрибутор на марката GETTIK в Европа. Допълнителна информация за продавача можете да намерите в секцията „Контакти“.

 

КУПУВАЧ

 1.  Купувачът е потребител или предприемач, който чрез закупуване в онлайн магазина www.gettik.bg влиза в обвързващи отношения с продавача.
  2.    Потребител е физическо лице, което при сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба не действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност или в рамките на независимото изпълнение на професията си.
  3.    Потребителят е длъжен да предостави на продавача своите данни за контакт, необходими за безпроблемната обработка на поръчката, или данните, които иска да има в документите за покупка.
  4.    Правните отношения между продавача и потребителя, които не са изрично регламентирани от тези ОТУ, се управляват от съответните разпоредби на Закона № 40/1964 Сб., от Гражданския кодекс, Закона № 634/1992 Сб., относно защитата на потребителите, както и свързаните с тях регламенти, всички изменени.
  5.    Предприемач означава (1) лице, регистрирано в Търговския регистър (особено търговски дружества), (2) лице, което извършва дейност въз основа на лиценз за търговия, (3) лице, което извършва дейност въз основа на лиценз, различен от лиценз за търговия, или (4) лице, което извършва селскостопанска продукция и е регистрирано в съответствие с конкретна специфична наредба.
  6.    Правните отношения между продавача и купувача, които са предприемачи, които не са изрично регламентирани от настоящите ОТУ или договорът между продавача и купувача, се управляват от съответните разпоредби на Закон № 513/1991 Сб., на Търговския кодекс, изменен, както и свързаните с тях разпоредби.
  7.    Купувачът е наясно, че покупката на стоки от офертата на продавача не му дава никакви права да използва регистрираната марка, търговско име, лого или патент на продавача, освен ако в конкретен случай е уговорено друго.

 

Договор за покупка

 1.  Договорът за покупка се създава чрез изпращане на поръчката на стоки до купувача чрез онлайн магазина www.gettik.bg. Потвърждението за получаване на поръчката се генерира автоматично по имейл, има информативен характер и не засяга създаването на договора за покупка. Полученият договор (включително договорената цена) може да бъде променен или отменен само по споразумение на страните или по причини, определени от закона.
  2.    Взаимоотношенията и всички спорове, които могат да възникнат въз основа на този договор, ще бъдат решавани изключително в съответствие с приложимото законодателство на Словашката република.
  3.    Договорът се сключва на словашки език.
  4.    Продавачът се задължава да архивира договора за покупко-продажба с цел успешното му изпълнение и не предоставя този договор на трети страни. Стъпките, водещи до сключването на поръчката, са ясни от тези ОТУ и купувачът има право да се запознае с тях преди да изпрати поръчката. Публикувайки на уебсайта www.gettik.bg, продавачът позволява възпроизвеждането на тези ОТУ от купувача.

 

Безопасност и поверителност

 

 1. С попълването и изпращането на данните, изисквани от системата на онлайн магазина www.gettik.bg, купувачът се съгласява с обработката на лични данни, с изменен Закон № 52/1998 Сб.зак., и относно защитата на личните данни в информационните системи, както е изменен.
 2. Продавачът се задължава да използва предоставените от купувача данни изключително за целите, свързани с изпълнението на задължения, произтичащи от договора за покупка. Тези данни вече няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани по друг начин в търговски план и купувачът се задължава да защити по подходящ начин личните данни на купувачите, така че да не може да бъде злоупотребяван от неоторизирани лица.
 3. Купувачът има право да има достъп и право на коригиране на личните му данни, включително други законови права на тези данни.

 

Цени на стоката

 

 1.  Продавачът не е регистриран по ДДС, всички цени са договорни и изброени, включително законната ставка на ДДС. Цената на стоките се определя според валидната ценова листа. Продавачът се задължава да достави стоката на купувача по цената, валидна към момента на поръчка на стоката.
  2.    Цените не включват консултации, транспорт или други разходи, освен ако не са посочени в описанието на продукта.
  3.    Продавачът си запазва правото да променя цените на стоките без предварително предупреждение.

 

Условия за плащане

 

 1. В онлайн магазина www.gettik.bg могат да се използват следните начини на плащане:
  Плащане с наложен платеж– плащане при доставка на стоки с куриерска услуга
  По банков път/превод – клиентът превежда сумите по сметката на продавача

С карта – директно на сайта, веднага след поръчка на стоките чрез шлюза за плащане на comgate

 1.  При плащане по банков път купувачът е длъжен да въведе като основание за плащане номер на поръчкатаза по-бърза обработка на поръчката и  съвпадение на плащането.
  3.    След като е получена сумата за стоките по сметката на продавача, включително таксата за доставка, продавачът се задължава да изпрати стоките до клиента на посочения в поръчката адрес, ако поръчката не е направена с плащане с наложен платеж.
 2.  Стоките остават собственост на продавача до пълното плащане от купувача. До прехвърлянето на собствеността от продавача върху купувача, който държи притежаваните продукти и услуги, купувачът има всички задължения на съхранителя и е длъжен безопасно да съхранява продуктите и услугите за своя сметка и да ги маркира, така че да бъдат идентифицирани като стоките на продавача при всякакви обстоятелства.

 

Условия за доставка

 

 1.  Датата на доставка зависи от вида на поръчаните стоки, стандартното време за доставка е 2-14 работни дни. Стоките, които са на склад, се доставят веднага. В случай на стоки, които не са на склад, срокът за доставка може да бъде удължен, за което продавачът е длъжен да информира купувача. Продавачът се задължава да намали до минимум времето за доставка на стоките.
  2.    В случай на поръчка на стоки с надпис „Наличност: в момента стоката е разпродадена“, продавачът се задължава незабавно да се свърже с купувача относно възможния срок на доставка на такива стоки..
  3.    В случай на невъзможност да спази срока за доставка, продавачът се задължава незабавно да информира купувача. Ако няма последващо споразумение между продавача и купувача за доставката на стоки в рамките на срока за замяна, за осигуряването на други стоки със същото качество и цена или за друго изпълнение на подмяната, продавачът се задължава да върне платената сума за стоката или предварително плащане на купувача в рамките на 7 дни.
  4.    Продавачът носи отговорност за стоките, докато не бъде поета от купувача. Приемането от купувача се счита за времето, когато продавачът позволява на купувача, неговия представител или превозвач физически да се разпорежда със стоките.
  5.    Продавачът не носи отговорност за забавена доставка на стоки, причинени от поща или куриер. В случай на повреда на пратката чрез куриер, отговорността преминава към продавача.
  6Купувачът е длъжен да провери опаковката на пратката, за да определи евентуални щети по нейното съдържание. В случай на явна повреда на пратката, купувачът има право да я откаже. В случай на повреда или други нередности след получаване на пратката, клиентът е длъжен незабавно да се свърже с продавача.
  7.    Купувачът потвърждава, че при изпълнение на задълженията на Продавача, посочените дати за доставка са ориентировъчни.
  8.    Рискът от повреждане на продуктите преминава върху купувача в момента на получаване на стоката от купувача или неговото упълномощено лице.

 

Пощенски разходи

 

 1.  Поръчките се доставят чрез транспортна компания (куриер) в целия ЕС по избор на купувача. Цената на доставката се заплаща от купувача като част от поръчката според текущите цени, които са посочени в количката.
  2. Стоките са безопасно опаковани в кутия по време на транспортиране. При поемане на стоките купувачът е длъжен да провери физическата цялост и комплетизиране на пратката и да ги потвърди на товарителницата при куриера. Всякакви по-нататъшни рекламации за количество и физическа повреда на стоките няма да бъдат приемани..
  3.    В съответствие с разпоредбата § 13 ал. 1) от Закона № 108/2000 Сб. зак., относно защита на потребителите при продажби от врата до врата и продажбите по поръчка по пощата, изменен и добавяния (закон №. 118/2006 Сб. зак.) купувачът се съгласява да удължи срока на доставка, ако производството на поръчаните стоки или други обстоятелства изискват това..

 

Анулиране на поръчка

 1.  Купувачът има възможност да анулира поръчката по телефона или по мейла на [email protected], ако доставката на поръчаните стоки все още не е извършена.
  2.    Продавачът си запазва правото да анулира поръчката или част от нея, ако:
  – поради технически причини не е възможно да се доставят стоките в рамките на определен срок за доставка
  – стоките вече не се произвеждат или доставят
  – има значителна промяна в цената на стоките от доставчика
  3.    В случай, че възникне тази ситуация, продавачът незабавно ще се свърже с купувача, за да се договори за по-нататъшни действия. В случай че купувачът вече е платил цената на поръчката (проворма фактура) или част от нея и няма споразумение между продавача и купувача да предостави други стоки със същото качество и цена или друго алтернативно изпълнение, продавачът се задължава да върне на купувача в рамките на 7 дни цялата платена сума или по банков път или по пощата.

Оттегляне от договора

Оттегляне от договора от купувача – потребителя
1.    Според разпоредбата §12 Закона относно защита на потребителите при продажби от врата до врата и продажбите по поръчка с доставка (Зак. № 108/2000 Сб. зак.) купувачът има право да се откаже от сключения по този начин договор, без да посочва причина в рамките на 60 работни дни от датата на получаване на стоката.
2.    Ако стоките са направени в съответствие със специалните изисквания на купувача или това е стока по поръчка, не е възможно да се оттегли от договора.
3.    Купувачът е длъжен да върне стоката за своя сметка на адреса на продавача, комплетизирана, в оригиналната опаковка, с пълна документация, ненарушена и чиста, по възможност в състоянието и стойността, в която е била получена стоката. В случай на неспазване на тези правила за отказ от договора, продавачът си запазва правото да намали цената със съответна сума. Парите ще бъдат върнати на купувача в рамките на 15 дни от датата на влизане в сила на договора от купувача.
4.    За да ускорите процеса на отказ от договора, препоръчваме на купувача да достави стоките до адреса на продавача заедно с приложеното мотивационно писмо с възможна причина за отказ от договора за покупка (не е задължително ), с номера на документа за покупка и номера на банковата си сметка или информация дали възстановяването трябва да бъде изплатено в брой, с чек или използвано за следваща покупка.
5.    Купувачът признава факта, че ако подаръците са предоставени със стоките, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва при условие, че ако правото на потребителя да се откаже от договора по § 12 от Закон №108/2000 Сб. зак., договора за подарък изтича и купувачът е длъжен да върне подаръците, предоставени във връзка с връщане на стоките.
6.    В случай на отказ от договора, на купувача ще бъде издадено кредитно известие.

 

Оттегляне от договора от купувача – предприемача

1 Купувачът – предприемачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба и може да му бъде предложено замяна на отказ от договора за покупка в зависимост от състоянието на върнатите стоки, загубена гаранция и текущата цена на върнатите стоки. Състоянието на стоките се оценява от продавача. В случай на несъгласие при условия, приемливи и за двете страни, стоките ще бъдат върнати за сметка на продавача обратно към нас. Продавачът има право да наложи на купувача всички допълнителни разходи.
2.    В случай на отказ от договора на купувача ще бъде издадено кредитно известие.

 

Гаранционни условия 

 1.  Гаранционните условия за стоките се управляват от Процедурата за рекламации на продавача и валидните правни разпоредби на Словашката република.
  2.    Документът за покупка служи като гаранционен сертификат.

 

Заключителни разпоредби 

 1.  Тези ОТУ влизат в сила в деня на публикуване на уебсайта www.gettik.bg на 01.06.2020 г. Продавачът си запазва правото да променя тези ОТУ без предварително уведомление.
  2.    Независимо от други разпоредби на Договора, Продавачът не носи отговорност пред Купувача за пропуснати ползи, пропуснати възможности или други косвени или последващи загуби поради небрежност, нарушение на договора или по друг начин.
  3.    В случай, че компетентните органи на Словашката република докажат някои разпоредби на тези условия като невалидни или неприложими, изцяло или частично, валидността и приложимостта на другите разпоредби и останалите части на съответната разпоредба остават незасегнати.
  4.    Правните отношения и условия, които не са изрично регламентирани тук, както и всички спорове, произтичащи от неспазване на тези условия, се уреждат от съответните разпоредби на Търговския или Гражданския кодекс.
  5.    Изпращайки поръчката, купувачът се съгласява, че се е запознал с тези ОУ, запознат е с правата и задълженията, които произтичат от тях, и безусловно се съгласява с тях.
  За дружество mioWell, s.r.o. одобрил Инж. Milan Sanitra, управител на компанията.

 

 

0
  0
  Вашата количка
  Вашата количка е празнаВърнете се в магазина
   Calculate Shipping
   Apply Coupon